ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มิถุนายน 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 4)
 ประเภท : งบทดลอง 8 มิถุนายน 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 พฤษภาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 เมษายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2563 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563