ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2562 งบทดลอง เดือน มิ.ย.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2562 งบทดลอง เดือน พ.ค.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤษภาคม 2562 งบทดลอง เดือน เม.ย. 62
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 เมษายน 2562 รายงานแผนใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบทดลอง 9 เมษายน 2562 งบทดลอง เดือน มี.ค.62