ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 4 ตุลาคม 2562 งบทดลอง เดือน ก.ย.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 กันยายน 2562 งบทดลอง เดือน ส.ค.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 สิงหาคม 2562 งบทดลอง เดือน ก.ค.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2562 งบทดลอง เดือน มิ.ย.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2562 งบทดลอง เดือน พ.ค.62