ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1)
 ประเภท : งบทดลอง 5 ธันวาคม 2562 งบทดลอง เดือน พ.ย.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2562 งบทดลอง เดือน ต.ค.62
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ตุลาคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2562