ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2562 งบทดลอง เดือน ก.พ.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลอง เดือน ม.ค.62
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 มกราคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน สตง.รับรองงบ ปี 2561 (มาตรา 72)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2562 งบทดลอง เดือน ธ.ค. 61
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2562 รายงานแผนใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2