ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2561 งบทดลอง เดือน พ.ย. 61
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2561 งบทดลอง เดือน ต.ค. 61
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ตุลาคม 2561 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 ตุลาคม 2561 ติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 ตุลาคม 2561 สถิติการคลัง ประจำปี 2561