ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2563 งบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1)