ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มิถุนายน 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2564 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 พฤษภาคม 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 เมษายน 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น