ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบทดลอง 5 มกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2563 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤศจิกายน 2563 งบทดลอง พ.ย.63