ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 331 ถึง 340 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนสิงหาคม 2563)30 กรกฎาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสมัย แช่มเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมประตูภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2159 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2563