วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-2 of 2 results.
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล!!
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552