ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มกราคม 2513 งบแสดงฐานะการเงิน
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบทดลอง ก.ค.62
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบทดลอง
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มกราคม 2513 รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4