ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๑๕๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2159 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๑๕๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป้าศรีนวล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบุญธรรม แสงรักษาทรัพย์ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางจี๊ด ม่วงน้อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายพิง ลำดวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอกตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2564