การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ ww

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!