การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.เเก่งเสี้ยน
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นหนังสือ ดังนี้

ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอฮอดตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชา ชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่
เรียน นายทะเบียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง

  • 1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  • 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
  • 3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
  • 4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • 5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
  • 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  • 7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น.........................

สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง