ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 22.00 น และสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ซึ่งส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ราย พื้นที่เสียหายรวม 18 ไร่ นั้น
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 11 ข้อ 16(1) ข้อ 18 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และข้อ 6 ประกอบกับหนังสือที่ 0176/2563 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ จากความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ดังนี้
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง