โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 อบต.เเก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕63

๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกข์สุข และให้บริการประชาชนในหมู่บ้านและตำบลแทนรัฐส่วนกลางที่ไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66 และมาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทั้งการบริหารกิจการของตำบล การประสานทรัพยากรระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยังเป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ เดือน ๑๒ หรือวันเพ็ญ
เดือน ๑๒) ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี นับเวลาได้ ๗๐๐ กว่าปีมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะสืบทอดประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕63 ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ
๓.2 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น
3.3 เพื่อสร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.4 เพื่อรณรงค์ให้สังคม ได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แบ่งฝ่าย แบ่งสี ต่อกัน
๓.5 เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของความสามัคคี ต่อประเทศชาติ
๓.6 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
3.7 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ร่วมงาน ได้มีส่วนร่วมกับการรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเป็นมหรสพตามประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อการรื่นเริงของชุมชน
3.8 เพื่อเป็นการสร้างสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน
๓.9 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓.10 เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน โดยร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม
๓.11 เพื่อให้ทราบถึงบุญคุณของแม่น้ำ ลำคลอง ที่ให้ชีวิตดำรงอยู่ต่อไป
๓.12 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ
12.2 เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น
12.3 เกิดเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
12.4 ประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของความสามัคคีต่อประเทศชาติ เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แบ่งฝ่าย แบ่งสี ต่อกัน
12.5 ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน
12.6 ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง สร้างสรรค์ กับการรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและเป็นมหรสพตามประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อการรื่นเริงของชุมชน
12.7 ราษฎรที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึงเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง
1๒.8 เด็กและเยาวชนได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยต่อไป
12.9 ราษฎรในพื้นที่ได้ทราบถึงบุญคุณของแม่น้ำลำคลองมากขึ้น
12.10 การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1798107360401996&set=a.2998305247048862

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!