วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ได้รับการประสานงานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกาจัดลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นท

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ได้รับการประสานงานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกาจัดลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ได้รับการประสานงานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกาจัดลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง