รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศพด.อบต.เเก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าว สปสช.

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑.เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง เเละผุ้ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๒.เพื่อให้เด็กปฐมวัย เเละครู รู้จักวิธีการกำลังกายอย่างง่ายๆ ประกอบจังหวัดตามความเหมาะสม

๓.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพเเละอารมณ์ เเจ่มใส มีพัฒนาที่ดีเหมาะสมตามวัย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง