โครงการรณรงค์ควบคุมเเละป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)

 ประเภท : ข่าว สปสช.

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑.เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อมในบ้านเรือนที่ดีขั้น

๒.เพื่อกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน

๓.เพื่อลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในประชาชน

๔.เพื่อป้องกันเเละหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูก่อนการรระบาดของโรค ช่วงที่มีการระบาด เเละหลังการระบาดของโรคไข้เลือดออก

๕.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเเละหน่วยงานเห็นความสำคัญเเละตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก

๖.เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนเเลโรงเรียนในการเเก้ไขปัญหาเเละควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

๗.เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเด้กเเละเยาวชน เพราะครอบครัวหรือโรงเรียนอาจดูเเลไม่ทั่วถึง

๘.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเเละหน่วยงานเห็นความสำคัญเเละตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง