พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ฟักทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ต. เเก่งเสี้ยน

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีนายเพชรรัตน์ ชนะเลิศ รองนายกพร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนและจิตอาสารวมรับมอบพระบรมฉายาลักษ์ในครั้งนี้
นายสมชาย ฟักทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน กล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย ข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนและจิตอาสา ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี่มีความปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในการนี้หน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่โดยตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ตนเองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้รับพระราชทานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ข้าราชการจนไปถึงประชาชนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!