ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ลงวันที่  1 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง