ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง