ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายงานการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายงานการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง