การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สามารถกรอกข้อมูลตามเว็บไซต์ได้เลยค่ะ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x8vc3u

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง