ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2561 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 ตุลาคม 2561 สถิติการคลัง ประจำปี 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ตุลาคม 2561 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ตุลาคม 2561 งบรับ-งบจ่าย เดือน ก.ย.61
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กันยายน 2561 งบรับ-งบจ่าย เดือน ส.ค.61