ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 มกราคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน สตง.รับรองงบ ปี 2561 (มาตรา 72)...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2562 งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2561 งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 61
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2561 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 ตุลาคม 2561 สถิติการคลัง ประจำปี 2561