ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 สิงหาคม 2562

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 สิงหาคม 2562

จ้างทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 สิงหาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 สิงหาคม 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา