ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

ครุฑ

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ที่  263 / 2560

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

 

**************************

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป           และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เลขที่ 225 หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

2) จัดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายด่วน สายตรง สื่อออนไลน์ (เช่น LINE , facebook  ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น E-mail , Website /Webboard , Application ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ฯลฯ) เป็นต้น  ทั้งนี้ ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน           ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

5) รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

6) ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน มอบหมาย

7) รายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน มอบหมาย

 

 

                                         -2-

 

โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประกอบด้วยโครงสร้าง ดังนี้

 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน         เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

มีอำนาจหน้าที่ วางแผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

 

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน          เป็น หัวหน้าศูนย์ฯ

มีหน้าที่ ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย

 

3. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

3.1 หัวหน้าสำนักปลัด                              เป็น หัวหน้าฝ่าย

3.2 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               เป็น เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือและผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

 

4. ฝ่ายรับเรื่อง ประกอบด้วย

4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    เป็น หัวหน้าฝ่าย

4.2 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                   เป็น เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงานรัฐสำรวจไว้แล้ว จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีที่ตอบได้) วิเคราะห์ แยกเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี (สถานที่กลาง) จัดทำสถิติและทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือ และรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี (สถานที่กลาง) ทราบทุกเดือน

 

5. ฝ่ายติดตามและประสานงาน ประกอบด้วย

5.1 หัวหน้าสำนักปลัด                             เป็น หัวหน้าฝ่าย

5.2 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                  เป็น เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ ติดตาม ประสานงาน และประเมินเรื่องเพื่อจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ประสานแจ้งหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี (สถานที่กลาง) แสวงหาและประสานเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมอบหมาย และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ

 

-3-

 

6. ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ประกอบด้วย

6.1 ผู้อำนวยการกองช่าง                           เป็น หัวหน้าฝ่าย

6.2 นายช่างโยธาชำนาญงาน                      เป็น เจ้าหน้าที่

6.3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา                            เป็น เจ้าหน้าที่

6.4 พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)               เป็น เจ้าหน้าที่                     

มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานมา โดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ  ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร.  ฯลฯ

 

 

                             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                สั่ง   ณ   วันที่  29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

                                     

                                                               (นายสมชาย   ฟักทอง)

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน